Intervju med lokala partier: V, KD, M och MP.

Variabeln skickade ut en intervju online till alla de lokala partierna, på grund av diverse olika saker, som prioritet och tid så har vi fått tillbaka svar av hälften av partierna. Nedan hittar ni svar från V, KD, M och MP. En ganska bra blandning trots allt. Hör vad deras tankar kring funkis-frågor i valet är.

Miljöpartiet. 

För de äldre finns det hemtjänst och för de med grövre funktionsvariation finns gruppboende eller boende med särskild service. Men inget för de som bor själva men behövt hjälp i samhället, hur ser ni på det? 

Svar:  Vi vill att alla som har behov av särskilda insatser och stöd ska ha rätt till det. Boendestödjare är en form av omsorg som kan ges utan biståndsbedömning. En jättebra insats för de som är mittemellan klara-sig-själv och hemtjänst, som ju är biståndsbedömt.  

Färdtjänst är inte tillåtet att utnyttja om någon ska till/från sjukhus/vårdcentral, för det krävs resam och intyg. Varför måste det vara 2 olika färdtjänst metoder istället för 1?

Svar: Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att kunna ta sig fram till den service som man har behov av. Vi vill att man ska kunna beställa resa från ett och samma ställe, alltså måste det samordnas bättre mellan olika huvudmän. Kollektivtrafiken ska fungera för alla oavsett funktion.

Varför tjänar personer med funktionshinder i Halmstad 60 kr inom DV – Daglig verksamhet när andra kommuner får mer? Och vill ni höja den pengen?  

Svar: Ja, habiliteringsersättningen måste höjas. Varje kommun bestämmer ersättningen själv. Idag ser det olika ut i de halländska kommunerna. Alla förtjänar att delta fullt ut samhället, då är jobb och meningsfull sysselsättning en viktig del. Vi vill öka insatserna så att fler med funktionsnedsättning kan få ett jobb och att fler får arbeta utifrån sin egen förmåga.

Finns det möjlighet att bättre synanpassa gator, trottoarer och övergångsställen. Te:x vitmåla trottoarkanter, ljudsignaler vid övergånsställen etc?

Svar: Tillgänglighet är ett viktigt redskap i hur vi planerar och bygger det lokala samhället i hela kommunen. Framkomligheten och tillgänglighet är prioriterade frågor som rör delaktighet, rättigheter och demokratin tycker vi i Miljöpartiet. 

Hur ser er politik ut för funkis-personer? 

Svar: Miljöpartiet har bidragit till förbättringar inom LSS området. Till exempel att LSS förtydligas och statligt huvudmannaskap införs i den personliga assistansen så att människor får det stöd de behöver och har rätt till. Vi har tagit initiativ för att stärka kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har också drivit på att stärka stödet för att fler personer med funktionsnedsättningar ska komma ut på arbetsmarknaden. Hela samhället ska bli tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Varför ska man rösta på er ifall man har en funktionsvariation? 

Svar: Miljöpartiet är det parti som konsekvent värnar och skyddar alla människors lika värde och möjligheter. Människors välbefinnande är centralt för oss i Miljöpartiet, det är viktigt att extra uppmärksamma grupper med särskilda behov. Kommunens huvuduppdrag måste vara att se till att de insatser som erbjuds personer med funktionsnedsättningar är stimulerande och möjliggör ett aktivt liv. 

 

Moderaterna 

För det äldre fins det hemtjänst och för det med grövre funktionsvariation finns gruppboende eller boende med särskild service. Men inget för det som bor själva men behövt hjälp i samhället, hur ser ni på det

Svar: För er som bor i eget boende finns boendestöd, som skall hjälpa er och vara ett stöd i vardagen, som tex. tvättning, städning, handla och göra inköp. Enligt LSS lagen skall alla som kan levat ett så normalt liv som möjligt. Har man stora funktionshinder och bor utan någon annan hjälp så kan även yngre få hemtjänst, men då skall man inte ha andra insattser och ha stora funktionshinder. Vi tycker det är bra att så många som möjligt kan leva ett liv som alla andra, med eventuellt lite stöd och stöttning av tex. boendestöd. Alla skall vara så självständiga som möjligt och bestämma själv över sitt liv.

Färdtjänst är inte tillåtet att utnyttja om någon ska till/från sjukhus/vårdcentral, för det krävs resam och intyg. Varför måste det vara 2 olika färdtjänst metoder istället för 1?

Svar: Det hade varit mycket lättare om det gick att slå ihop tjänsterna. Detta är något som behöver ses över så det blir lättare att använda.

Varför tjänar personer med funktionshinder i Halmstad 60 kr inom DV – Daglig verksamhet när andra kommuner får mer? Och vill ni höja den pengen?

Svar: Det är olika i många kommuner och systemet behöver ses över så att ersättningen följer indexuppräkningen, vilket innebär att när andra priser går upp ska även ersättning gå upp.

Finns det möjlighet att bättre synanpassa gator, trottoarer och övergångsställen. Te:x vitmåla trottoarkanter, ljudsignaler vid övergångsställen etc?

Svar: Vi vill alltid att allmänna platser ska vara anpassade för alla typer av funktionsvariationer. De platser där tillgängligheten inte är tillräckligt bra ska ses över.

Hur ser er politik ut för funkis-personer?

Svar: Vi vill att alla skall få leva ett så normalt liv som möjlig och själv bestämma över vad man vill. Vi vill förenkla ansökan till olika insatser som man kan behöva som är biståndsbeslut på, med automatiserade ansökan. Det innebär att man söker insatser digitaliserat på kommunens intranät där man får svara på vissa frågor och kan få biståndet sedan beviljat på mejl. Alla myndighetskontakter måste bli förenklade för alla. Vi vill förenkla för alla inom funkisgruppen att få en anställning, det kan vara någon form av lönebidragsanställning eller liknade.

Varför ska man rösta på er ifall man har en funktionsvariation?

Svar: Vi vill förenkla för alla med funkisvariabler att leva ett normalt liv. Ta bort svåra myndighetskontakter, lättare att få en anställning utifrån de förutsättningar varje individ har.

 

Kristdemokraterna

För det äldre fins det hemtjänst och för det med grövre funktionsvariation finns gruppboende eller boende med särskilld service. Men inget för det som bor själva men behövt hjälp i samhället, hur ser ni på det? 

Svar: Det stämmer inte att det inte finns hjälp från samhället om man inte bor på en gruppbostad. En vanlig insats är boendestöd. Den insatsen har alla rätt att ansöka om, om man behöver stöd i vardagen. Man kan även bli beviljad hemtjänst oavsett ålder, beroende på vilka hjälpbehov man har.

Färdtjänst är inte tillåtet att utnyttja om någon ska till/från sjukhus/vårdcentral, för det krävs resam och intyg. Varför måste det vara 2 olika färdtjänst metoder istället för 1?

Svar: Färdtjänst är en regional fråga. Det hade underlättat med ett gemensamt system, men vi kan inte bestämma det politiskt i kommunen.

Varför tjänar personer med funktionshinder i Halmstad 60 kr inom DV – Daglig verksamhet när andra kommuner får mer? Och vill ni höja den pengen? 

Svar: Vi tycker att ersättningen är låg. Vi är beredda att se över möjligheterna att höja den.

Finns det möjlighet att bättre synanpassa gator, trottoarer och övergångsställen. Te:x vitmåla trottoarkanter, ljudsignaler vid övergånsställen etc?

Svar: Ja. I all samhällsplanering ska tillgänglighet vara en självklar del. Det är viktigt att tillgänglighetsaspekten finns med från början när vi bygger nytt. Det finns även förbättringar att göra vid befintlig bebyggelse. En viktig satsning som gjorts är att det ligger taktila plattor i marken på gångstråken i centrala Halmstad, för att underlätta för de som har synnedsättning och använder käpp.

Hur ser er politik ut för funkis-personer? 

Svar: Vi tycker att samhället har ett särskilt ansvar för personer som på olika sätt behöver stöd och hjälp. Därför är en av våra viktigaste prioritering att ta socialt ansvar för våra medmänniskor.

Varför ska man rösta på er ifall man har en funktionsvariation? 

Svar: Nationellt är KD mycket kritiska till den nedmontering som pågått av LSS och assistansersättningen. Vi fortsätter avsätta resurser och sätta press på regeringen för att se till att alla som behöver assistans ska få det, i den omfattning de behöver för att kunna leva sitt liv fullt utifrån sina förutsättningar. Lokalt i Halmstad arbetar vi för bättre möjligheter till arbete och sysselsättning för alla som har en funktionsnedsättning. Vi tycker också det är viktigt att alla har möjlighet att påverka sin egen vardag och bestämma över sitt eget liv.

 

Vänsterpartiets

För det äldre fins det hemtjänst och för det med grövre funktionsvariation finns gruppboende eller boende med särskilld service. Men inget för det som bor själva men behövt hjälp i samhället, hur ser ni på det? 

Svar: I Halmstad finns boendestöd. Boendestöd finns för personer med funktionsnedsättning som bor själva men behöver hjälp för att klara sin vardag. Det kan vara praktiska saker i hemmet men också att kontakta myndigheter och annat man behöver hjälp med. Det finns också flera något som kallas bas där personer som har boendestöd kan träffas. Det som är bra med boendestödet är att det är avgiftsfritt, man behöver alltså inte betala för det.

Färdtjänst är inte tillåtet att utnyttja om någon ska till/från sjukhus/vårdcentral, för det krävs resam och intyg. Varför måste det vara 2 olika färdtjänst metoder istället för 1?

Svar: Det är för att det är olika system. Man betalar på olika sätt. Det borde däremot vara lättare för den som bokar, så att man tillexempel bokar på samma sätt. 

Varför tjänar personer med funktionshinder i Halmstad 60 kr inom DV – Daglig verksamhet när andra kommuner får mer? Och vill ni höja den pengen? 

Svar: Vi tycker att 60 kr om dagen är för lite. Vi vill höja ersättningen.

Finns det möjlighet att bättre synanpassa gator, trottoarer och övergångsställen. Te:x vitmåla trottoarkanter, ljudsignaler vid övergånsställen etc?

Svar: Vi tycker att det är viktigt att samhället är tillgänglighets-anpassat för alla. Saker som inte funkar för alla måste bli bättre.

Hur ser er politik ut för funkis-personer? 

Svar: Vänsterpartiet vill ha ett Sverige och ett Halmstad som funkar för alla, oavsett om vi är funkis-personer eller inte. Alla har rätt till ett bra liv och kunna vara delaktiga i samhället. Vi vill att rätten till LSS stärks och att staten ska ta ansvar så att det blir rättvist för alla i hela landet. Ingen ska diskrimineras.  Vi vill att arbetsmarknaden ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. Några saker som vi vill förbättra i Halmstad är: Vi vill höja habiliteringsersättningen (den man får när man har daglig verksamhet). Vi vill att fritidsverksamheten startar upp igen. Vi vill ha ledsagning utan bistånd inom LSS och det ska vara lättare att få det inom SOL. Vi vill att färdtjänsten ska kosta lika mycket som annan kollektivtrafik.

Varför ska man rösta på er ifall man har en funktionsvariation? 

Svar: Vänsterpartiet är ett parti som alltid kämpar för allas lika värde, oavsett funktionsvariation. Vi vill att samhället ska vara mer rättvist för alla.  I föreningen Funktionsrätt Sveriges undersökning som de gjort inför valet så blev Vänsterpartiet det bästa partiet. 

 

 

Senaste artiklarna

Besök på Fjelldalens Slott
Morsdag
Specialvarvet
Ikoner av Variabeln